DEFINICJE

Sprzedający –oznacza firmę Lama Sp.j. Jełowicki, Ignaczak, NIP 5210283521, KRS 0000021180, REGON 002163634

Klient – osoba prawna bądź osoba fizyczna na rzecz której realizowane są umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem platformy lama.com.pl przez sprzedającego.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Opiekun – osoba wyznaczona do bezpośredniego kontaktu z danym klientem

Dostawca – osoba prawna bądź osoba fizyczna realizująca dostawę towarów będących przedmiotem umów sprzedaży zawieranych pomiędzy klientami a sprzedającym.

Internet - ogólnoświatowy system połączeń, między komputerami, określany również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poczta elektroniczna, e-poczta, e-mail – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towarów sprzedawcy na rzecz klientów, zawartą na odległość zgodną z niniejszym regulaminem.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie prawa do logotypów, zdjęć, grafik, wzorów, formularzy zamieszczonych na stronie internetowej lama.com.pl należą do właścicieli Lama sp.j. Jełowicki, Ignaczak. Korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą i wiedzą pracowników firmy Lama.

2. Za pośrednictwem platformy lama.com.pl prowadzona jest jedynie sprzedaż dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż konsumencką firma Lama prowadzi pod adresem http://www.bielizna.com.pl – bielizna sklep internetowy.REJESTRACJA

3. W celu utworzenia konta na platformie lama.com.pl niezbędna jest rejestracja.

4. Rejestracji można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny na podstronie „logowanie”.

5. Klient dokonując rejestracji oświadcza, że wszystkie dane przez niego podane zgadzają się ze stanem faktycznym.

6. Dokonując rejestracji klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.

8. Klient aby dokonać pełnej rejestracji powinien wysłać dokumenty potwierdzające jego NIP, VAT, KRS lub wpis do Rejestru przedsiębiorców poświadczone za zgodność z oryginałem.

9. Po weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego przez pracowników firmy Lama, klient jest informowany drogą elektroniczną o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia rejestracyjnego.

10. Klient poprzez platformę lama.com.pl oraz telefonicznie może modyfikować podane przez siebie dane.PRODUKTY, CENY, ZAMÓWIENIA

11. Informacje zawarte na platformie lama.com.pl nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

12. Złożenie zamówienia przez klienta jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży wobec sprzedającego.

13. Wszystkie ceny prezentowane na platformie lama.com.pl są cenami netto.

14. Dotychczasowi klienci utrzymują wszystkie uzyskane w trakcie współpracy rabaty.

15. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną.

16. Zamówienia klientów mogą być modyfikowane przez obie strony transakcji w dowolny sposób za wiedzą oraz zgodą obu stron.

17. Klient otrzymuje drogą mailową informacje o wystawieniu faktury przez firmę Lama na złożone przez niego zamówienie.

18. Firma Lama zastrzega sobie prawo do modyfikowania rabatów lub promocji.PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

19. Dotychczasowi klienci utrzymują wszystkie uzyskane w trakcie współpracy korzyści dotyczące płatności oraz dostaw.

20. Nowi klienci są zobowiązani do płatności z góry za towar oraz za dostawę na podstawie odpowiednich faktur.

21. Zmiana warunków płatności oraz dostawy jest każdorazowo negocjowana indywidualnie.

22. Koszt wysyłki, dla klientów rozpoczynających współpracę ze sprzedawcą, determinuje ilość kartonów w które zapakowano zamówiony towar.

23. Klient jest informowany drogą elektroniczną o zbliżających się terminach płatności za faktury oraz przeterminowanych fakturach.

24. Klient może być informowany o zmianie statusu jego zamówień.

25. Rezygnacje oraz modyfikacje zamówień muszą być każdorazowo uzgodnione przez klientów z pracownikami firmy Lama.

26. Klienci zobowiązani są na podstawie otrzymanej faktury zapłacić należność za dostarczone produkty w terminie wymienionym na fakturze.

27. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w całości lub w części lub w innym terminie niż wstępnie przewidziany klient zostanie poinformowany o zmianie warunków realizacji zamówienia.

28. W chwili odbioru klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia oraz stwierdzenia braku zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym.

29. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez klienta i dostawcę przesyłki.

30. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących braku zamówionego towaru, bądź niezgodności dostawy z dokumentem, należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej (alina@lama.com.pl) lub telefonicznie nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko klienta lub osoby go reprezentującej, nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Po uwzględnieniu reklamacji w ciągu 14 dni przez sprzedającego wystawiona będzie klientowi faktura korygująca (klient zobowiązany jest podpisać fakturę i niezwłocznie odesłać sprzedającemu).

31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach: towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.

32. Reklamacje dotyczące towarów są rozpatrywane przez opiekunów poszczególnych klientów.

33. Za jakość produktów, przechowywanych przez klienta w warunkach nie uwzględniających ich właściwości lub nie zabezpieczających ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Firma Lama sp.j. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści klientów.

35. Regulamin niniejszy jest wzorcem zgodnym z art. 384 Kodeksu cywilnego.

36. Postanowienia regulaminu będące niezgodne z obowiązującym, dynamicznie się zmieniającym prawem są bezwzględnie nieważne.

37. W sytuacjach nieprzewidzianych lub nietypowych pracownicy firmy Lama będą się kontaktowali z kupującymi drogą mailową lub telefoniczną.

38. Akceptacja regulaminu zastępuje wszystkie dotychczasowe porozumienia między stronami.

39. Korzystanie z platformy lama.com.pl jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą sieci Internet, wiąże się to z zagrożeniem pozyskania loginów oraz haseł kupujących przez osoby do tego nieuprawnione, dlatego kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne oraz procedury, które minimalizują możliwość upublicznienia ich loginów oraz haseł. Firma Lama zachęca kupujących do korzystania z programów antywirusowych oraz chroniących tożsamość użytkowników.

40. Firma Lama oraz jej pracownicy nigdy nie zwracają się z prośbą do klientów o udostępnienie ich indywidualnych haseł do platformy lama.com.pl.

41. Wszystkie spory prawne pomiędzy sprzedającym a klientami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby spółki Lama sp.j. Jełowicki, Ignaczak.


KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN